na INLIS000000000017409 20190927102745 0010-0919000239 ta 190927 g 0 ind 979-8031-32-6 Y635.6 Y635.6 PAR b SETIADI PARMIN ,S.P BERTANAM MELON / RL JAKARTA : PENEBAR SWADAYA, 2004 96 HLM : ILUST ; 20 X 14.5 CM